Vitajte v Domina Shop!

Obchodné podmienky

OBCHODNÉ PODMIENKY PRE NÁKUP TOVARU PROSTREDNÍCTVOM NÁKUPNÉHO PORTÁLU WWW.DOMINASHOP.SK

1. Úvodné ustanovenia

1.1. Základné informácie o spoločnosti.


Obchodná spoločnosť KRÓL Shops s.r.o., so sídlom Benadova 19, 040 22 Košice, Slovenská republika, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I. , Oddiel: Sro, Vložka číslo: 36274/V, IČO: 47 902 388, DIČ: 2024 133 837, konajúca prostredníctvom: Dominika Božena Król, konateľ spoločnosti ( kontaktná osoba ) je spoločnosťou, založenou podľa práva Slovenskej republiky.

Spoločnosť KRÓL Shops s.r.o. prostredníctvom tretej osoby prevádzkuje nákupný internetový portál na stránke www.dominashop.sk ( ďalej v texte aj ako „nákupný internetový portál“ ), s podružným využitím alternatívnych domén s rovnakým prevádzkovateľom a vlastníkom.

Ak sa používa v rámci týchto OP alternatívna doména, nedochádza k zmene prevádzkovateľa ani predávajúceho. Prostredníctvom portálu má tretia osoba ( ďalej „kupujúci“ ) možnosť prezerania avýberu tovaru na stránke nákupného portálu a súčasne za podmienok určených týmito Obchodnými podmienkami ( ďalej v texte ako „OP“ ) má táto osoba v právnom postavení kupujúceho možnosť ňou vybraný tovar kúpiť a zaplatiť zaňho dohodnutú kúpnu cenu.

Obchodné podmienky sú vypracované v súlade s relevantnými ustanoveniami zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, pričom ich cieľom je najmä poskytnúť spotrebiteľovi (kupujúcemu) všetky informácie, súvisiace s nákupom tovaru cez nákupný portál www.dominashop.sk .
  
1.2 Kontaktné údaje

Adresa elektronickej pošty predávajúceho: info@dominashop.sk
Telefónne číslo predávajúceho: 00421 910 109 739

Prevádzkové hodiny reklamačného strediska: bežné pracovné dni Pondelok až Piatok od 09:00 do 16:00 hod. mimo dní pracovného pokoja a sviatkov nepretržite. Elektronické prijímanie objednávok.

Bankové spojenie: Fio banka, a.s.
Číslo účtu / IBAN: SK69 8330 0000 0026 0173 7701
SWIFT / BIC kód: FIOZSKBAXXX

Spoločnosť si vyhradzuje právo zmeny aprípadnej aktualizácie údajov uvedených v týchto OP prostredníctvom internetovej stránky www.dominashop.sk

1.3 Obsah a právna povaha obchodných podmienok

Tieto OP upravujú právne vzťahy medzi spoločnosťou KRÓL Shops s.r.o. ako predávajúcim a kupujúcim, ktorý v súlade a postupom podľa týchto OP prejaví záujem o kúpu tovaru na internetovej stránke www.dominashop.sk

Tieto právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim vznikajúce pri kúpe, dodávke tovaru a reklamáciách vád tovaru sa v závislosti od ich obsahu a účastníkov kúpy primerane riadia ustanoveniami príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky, najmä Občianskeho zákonníka SR a Obchodného zákonníka SR.

Tieto Podmienky upravujú aj práva a povinnosti zmluvných strán do okamihu uzatvorenia kúpnej zmluvy na základe registrácie osoby kupujúceho. Vzájomné vzťahy predávajúceho a kupujúceho sa riadia aj reklamačným poriadkom pre internetový portál www.dominashop.sk (ďalej v texte ako "Reklamačný poriadok") uvedeným v bode 5. Týchto Obchodných podmienok.

Na účely týchto Obchodných podmienok sa termínom:

a) Kupujúci, rozumie subjekt právnych vzťahov ( právnická, fyzická osoba, ako aj veľkoobchodný odberateľ ), ktorý vstúpi do zmluvného vzťahu s predávajúcim prostredníctvom nákupného portálu www.dominashop.sk a uzatvorí zmluvu na diaľku s predávajúcim, a po splnení zákonom predpokladaných podmienok má postavenie spotrebiteľa v obchodno - záväzkovom vzťahu, a môže byť označený ako tzv. koncový zákazník.

b) Predávajúci, rozumie prevádzkovateľ nákupného portálu www.dominashop.sk, ktorým je obchodná spoločnosť KRÓL Shops s.r.o. , so sídlom Benadova 19, 040 22 Košice, Slovenská republika, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I. , Oddiel: Sro, Vložka číslo: 36274/V, IČO: 47 902 388, DIČ: 2024 133 837, konajúca prostredníctvom: Dominika Božena Król, konateľ spoločnosti.

Tieto OP tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy, uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim.

1.4. Informácie a podmienky pri kúpe tovaru

S poukazom na ustanovenie § 2 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov je právny vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim podľa týchto OP tzv. Zmluvou uzavretou na diaľku, t.j. zmluvou medzi predávajúcim a spotrebiteľom, ktorá je dohodnutá a uzavretá výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa, s využitím webového sídla a prostriedkov elektronickej komunikácie.

Kúpnou zmluvou sa rozumie zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa tovaru prezentovaného na internetovom portáli a stránke www.dominashop.sk a ktorá sa uzatvára podľa článku 2. a nasl. OP.

Ustanovenia OP a zákona upravujúce práva spotrebiteľa sa nevzťahujú na kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom v zmysle zákona č. 250/2007 Z. z. alebo ktorý nakupuje tovar za účelom podnikania a nie za účelom osobnej spotreby. Tejto osobe neprináležia práva spotrebiteľa podľa platných právnych predpisov. Zodpovednosť za vady tovaru a vzájomné vzťahy predávajúceho a kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľ sa v tomto prípade riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka Slovenskej republiky.
Každý tovar, ktorý sa nachádza na nákupnom portáli www.dominashop.sk obsahuje minimálne názov tovaru, jeho základnú charakteristiku, základné materiálové zloženie, resp. vlastnosti, vždy s prihliadnutím na charakter tovaru.

1.5. Aktualizácia tovaru

Informácie otovare, ktorý je zverejnený na internetovej stránke spoločnosti, predovšetkým informácie o dostupnosti tovaru, cene tovaru, zásob tovaru sa aktualizujú pravidelne, avšak tieto údaje nemusia v čase ich aktuálneho zobrazenia na stránke spoločnosti zodpovedať skutočnému stavu.

Zverejnený údaj o dostupnosti tovaru ( vyjadrený slovom „ SKLADOM“ ) nie je údajom totožným s lehotou dodania tovaru kupujúcemu, ide o indikatívny údaj, ktorého účelom je stanovenie predpokladov pre vyprázdnenie skladových zásob tovaru u predávajúceho, v závislosti od obrátkovosti predaja tohto tovaru.

Tovar predávaný cez nákupný portál je vždy limitovaný aktuálnymi skladovými zásobami predávajúceho a doobjednávanie a/alebo dodávanie tovaru po jeho vypredaní nie je možné, ani prostredníctvom inej osoby, ak to Predávajúci sám neuvedie na portáli spôsobom, obvyklým pre zverejňovanie takýchto údajov a informácií.

Tovar nie je možné vopred ukázať kupujúcemu, nie je možné vždy vykonať prijatie a akceptáciu budúcich objednávok a vykonať jeho dodanie, hoc prostredníctvom tretej osoby.

V prípade, ak Predávajúci nebude zo skladových alebo iných dôvodov schopný tovar zverejnený na stránke dodať, bude Kupujúceho transparentne a obratom o tejto skutočnosti informovať. Kupujúci a Predávajúci sú aj pre tento prípad oprávnení od uzatvorenej zmluvy odstúpiť.
   
2. Objednávanie tovaru / kúpna zmluva / úkony pre uzatvorenie zmluvy

2.1. Kúpa tovaru sa realizuje formou vystavenia (vyplnenia) a odoslania objednávky kupujúcim prostredníctvom nákupného portálu predávajúceho s tým, že objednávka kupujúceho musí byť odsúhlasená ( akceptovaná ) predávajúcim v súlade s OP, inak zmluvný vzťah nevznikne. Ak je objednávka akceptovaná predávajúcim postupom podľa OP, predávajúci dodá objednaný tovar v dodacej lehote podľa čl. 4.1 OP. Pred odoslaním objednávky kupujúcim sú na nákupnom portáli a vo OP kupujúcemu oznamované a poskytované informácie podľa osobitných predpisov, najmä podľa § 3 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru v platnom znení. Kupujúci prejavuje súhlas s týmito Podmienkami odkliknutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky na portáli. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že podaním a potvrdením objednávky je povinný zaplatiť kúpnu cenu objednaného tovaru spôsobom, uvedeným na nákupnom portáli.

2.2. Aktívne nakupovanie a registrácia kupujúceho.

Pre možnosť aktívneho nakupovania na nákupnom portáli, prípadne pre účasť na reklamných a súťažných aktivitách a akciách predávajúceho je nevyhnutné, aby sa kupujúci zaregistroval na www.dominashop.sk v registračnej časti portálu. Registráciu kupujúceho je možné vykonať pred výberom tovaru alebo v procese jeho výberu. Osoba vypĺňajúca registračný formulár je povinná vyplniť údaje podľa požadovaných polí registračného formulára. Vyplnením registračného formulára súčasne kupujúci udeľuje súhlas so spracovaním svojich osobných a ďalších údajov v súlade s čl. 7. a nasl. OP a s podmienkami podľa OP. Tieto údaje je kupujúci povinný v prípade ich zmeny bezodkladne aktualizovať na portáli pri zasielaní objednávky, nakoľko ich správnosť, pravdivosť a aktuálnosť môže mať vplyv na dodanie tovaru kupujúcemu. Povinné polia registračného formulára sú označené znakom “*“. Kupujúci je povinný uviesť správne, úplné a pravdivé údaje. Nesplnenie uvedených povinnosti kupujúcim je vykladané v neprospech kupujúceho. Predávajúci nenesie zodpovednosť za nesprávne dodávky tovaru spôsobené uvedením nesprávnych údajov predávajúceho. Úspešný proces registrácie je ukončený potvrdením prístupového mena a hesla, ktorý si zvolí Kupujúci. Kupujúci je povinný uschovať prístupové meno a heslo generované v registračnom procese na bezpečnom mieste a ochraňovať tak, aby nemohlo dôjsť k jeho zneužitiu. Predávajúci si vyhradzuje právo z dôvodov hodných osobitného zreteľa registráciu zrušiť, resp. obmedziť jej výhody alebo upraviť jej podmienky.

Súťažné podmienky zverejňuje Predávajúci osobitným spôsobom, vrátane podmienok ochrany osobných údajov.

2.3. Proces tvorby objednávky a kúpy tovaru

Kupujúci si tovar prezerá a vyberá podľa kategórií tovaru uvedených v predajnej časti portálu, resp. kliknutím na zobrazený tovar. Pri tovare si kupujúci vyberie údaje podľa zverejnených objednávacích informácií a kliknutím na tlačidlo „VLOŽIŤ DO KOŠÍKA“ tovar pridá do svojej objednávky. V prípade, že proces výberu tovaru kupujúci ukončil, klikne na tlačidlo „KOŠÍK“. Inak je oprávnený vrátiť sa k procesu výberu tovarov kliknutím na „Späť do obchodu“.

V každom z týchto krokov postupuje kupujúci podľa navigačných inštrukcií a každý z týchto krokov je spravidla ukončený kliknutím na „Pokračovať v objednávke“, resp. „ Objednať“. Kupujúci je povinný uviesť úplné, pravdivé a správne údaje nevyhnutné pre správne doručenie tovaru. Kupujúci je povinný odkontrolovať správnosť vybraných dát a údajov v procese objednávania tovaru pred ich definitívnym odoslaním predávajúcemu.

Kúpa tovaru prostredníctvom nákupného portálu je zásadne nepodmienená, t.j. ak predávajúci výslovne neurčí inak, kupujúci nie je oprávnený kúpu tovaru podmieňovať prostredníctvom správ, e-mailu alebo iným spôsobom, ktorý by bol v rozpore s týmito obchodnými podmienkami.

Objednávka kupujúceho sa považuje za odoslanú, ak bude doručená predávajúcemu a ak bude obsahovať všetky požadované údaje - názov objednávaného tovaru, jeho množstvo, cenu, dodaciu, fakturačnú adresu, e-mailový a telefonický kontakt na kupujúceho, resp. iné údaje podľa pokynov predávajúceho, uvedených v procese tvorbyobjednávky tovaru.

Kupujúci je povinný pred ukončením procesu objednávky potvrdiť svoj súhlas s Obchodnými podmienkami predávajúceho spôsobom, uvedeným v postupe objednávania tovaru. Vyjadrením súhlasu s podmienkami nákupu tovaru na nákupnom portáli www.dominashop.sk kupujúci zároveň potvrdzuje, že OP predávajúceho sú súčasťou zmluvného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim. Proces vystavenia a zaslania objednávky kupujúcim nie je možné dokončiť bez vykonania tohto úkonu.

Každej objednávke je predávajúcim pridelený kód objednávky. Pri komunikácii s predávajúcim a pri úhrade uvádza kupujúci aj kód objednávky, alebo číslo faktúry za objednávku.

2.4. Odoslanie objednávky

Kupujúci odosiela predávajúcemu objednávku vybraného tovaru cez nákupný portál www.dominashop.sk. Táto objednávka je návrhom kupujúceho na uzavretie kúpnej zmluvy za zmluvných podmienok podľa týchto OP. Objednávka je určená pre predávajúceho, pričom predávajúci potvrdzuje jej prijatie najneskôr v lehote 5 dní odo dňa jej doručenia predávajúcemu vo forme potvrdzujúceho e-mailu. Odoslaním objednávky predávajúcemu cez nákupný portál prejavuje kupujúci vôľu byť viazaný svojou objednávkou počas uvedenej lehoty, kúpiť a prevziať ním vybraný tovar a zaplatiť zaňho kúpnu cenu, a to v súlade s podmienkami OP, a to za predpokladu jej akceptácie predávajúcim.
   
Po doručení objednávky predávajúci elektronicky bezodkladne potvrdí objednávku kupujúceho, t.j. informuje kupujúceho o obdržaní a zaradení objednávky kupujúceho v systéme predávajúceho formou potvrdzujúceho e-mailu. Elektronické potvrdenie objednávky nie je akceptáciou/prijatím objednávky predávajúcim podľa čl. 2 OP a nezakladá vznik čiastkovej kúpnej zmluvy, resp. zmluvy o budúcej zmluve.

2.5. Uzatvorenie kúpnej zmluvy.

Na základe dohody strán a v súlade s OP je kúpna zmluva medzi stranami uzatvorená ak predávajúci objednávku kupujúceho potvrdí v lehote 5 dní od doručenia objednávky. ( t.j. prejaví súhlas s objednávkou ) postupom podľa týchto OP.

V akceptačnom e-maile predávajúceho bude uvedené najmä:
 1. a)  Potvrdenie prijatia objednávky (akceptácia návrhu na uzavretie zmluvy) a spôsobu úhrady kúpnej ceny
  b)  Špecifikácia objednaného tovaru, vrátane uvedenia ceny tovaru
  c)  Potvrdenie kupujúcim určeného spôsobu aceny dopravy tovaru, ak sa
  neposkytuje bezodplatne
  d)  Predpokladaný termín doručenia tovaru kupujúcemu
  e)  Identifikačné, fakturačné a ostatné údaje o kupujúcom, uvedené kupujúcim
  v objednávke tovaru
  f)  Poučenie spotrebiteľa o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy, resp. odkaz
  na umiestnenie tohto poučenia na stránke www.dominashop.sk
  g)  Vzor formulára na odstúpenie od zmluvy, resp. odkaz na umiestnenie tohto formulára na stránke www.dominashop.sk
  h)  Ďalšie inštrukcie, resp. informácie v závislosti od druhu tovaru
Akceptáciou objednávky je medzi stranami uzatvorená kúpna zmluva. Predávajúci je na základe dohody strán a týchto OP povinný akceptovanú objednávku splniť v lehote podľa týchto OP.

2.6. Zrušenie, odvolanie a zmeny v objednávke.

Objednávku môže kupujúci odvolať e-mailom doručeným predávajúcemu na e-mailovú adresu info@dominashop.sk. Odvolanie objednávky je účinné len v prípade, ak dôjde odvolací prejav do dispozičnej sféry predávajúceho skôr ako predávajúci vykoná akceptáciu objednávky postupom podľa OP.

Márnym uplynutím lehoty na prijatie objednávky (akceptáciu objednávky) predávajúcim (bez jej akceptácie) sa objednávka automaticky zruší. Objednávka sa zrušuje aj v iných prípadoch, ustanovených v týchto všeobecných obchodných podmienkach.

Zmena, resp. zrušenie v objednávke tovaru je možná zo strany predávajúceho v prípade:
 1. a)  nedostupnosti tovaru, t.j. v prípade, ak predávajúci nebude schopný splniť svoj záväzok v plnom rozsahu ( napr. 1 z celkovo objednaných 3 položiek nebude dostupná )
  b)  ak navrhne predávajúci zmenu objednávky alebo zmenu podmienok dodania z iných dôvodov, pričom kupujúci bude o tejto skutočnosti informovaný e-mailom alebo iným vhodným spôsobom,
  c)  neuhradenia kúpnej ceny v určenej lehote,
  d)  ak ide o dodanie tovaru na dobierku a zákazník už v minulosti doručenú zásielku na
  dobierku neprevzal, resp. odmietol prevziať; vtomto prípade je predávajúci
  oprávnený určiť spôsob platby na platbu vopred,
  e)  ak predávajúci vyhodnotí objednávku ako špekulatívnu z dôvodu napríklad veľkého
  objemu; v tomto prípade je predávajúci oprávnený určiť spôsob platby na platbu vopred.
Kupujúci je povinný vyjadriť súhlas, resp. nesúhlas s predávajúcim navrhnutou zmenou objednávky v lehote 2 dní odo dňa oznámenia navrhovanej zmeny. Po túto dobu budú dostupné položky z objednávky kupujúceho rezervované pre kupujúceho. Až akceptáciou ( odsúhlasením ) predávajúcim navrhovanej zmeny v objednávke zo strany kupujúceho vznikne medzi stranami zmluvný vzťah.

V prípade ak kupujúci neodsúhlasí zmenu v uvedenej lehote uvedeným spôsobom, objednávka kupujúceho sa márnym uplynutím uvedenej lehoty považuje za zrušenú v celom rozsahu a návrh predávajúceho na zmenu za neakceptovaný kupujúcim.

Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim je vprípade zmeny objednávky uzavretá až akceptáciou objednávky kupujúceho predávajúcim alebo akceptáciou zmeny objednávky navrhnutej predávajúcim a vykonanej kupujúcim.

Z kúpnej zmluvy vznikne predávajúcemu povinnosť predmet kúpy kupujúcemu odovzdať a plniť povinnosti podľa OP. Kupujúcemu vznikne z uzatvorenej zmluvy povinnosť predmet kúpy prevziať, zaplatiť zaň predávajúcemu dohodnutú cenu plnení a plniť povinnosti podľa zmluvy a OP. Predávajúci splní akceptovanú objednávku v lehote podľa čl. 4.1 OP.

2.7. Súčinnosť kupujúceho.

V osobitných prípadoch a pred odoslaním akceptácie ( potvrdenia objednávky ) si predávajúci vyhradzuje právo vyžiadať si od kupujúceho dodanie ďalších potrebných podkladov, údajov, prípadne vykonať overenie správnosti osobných údajov, e-mailovej adresy alebo telefónneho čísla kupujúceho.

Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti od charakteru objednávky kupujúceho požiadať kupujúceho o dodatočnú autorizáciu objednávky alebo totožnosti kupujúceho vhodným spôsobom, ako napríklad v písomnej forme, e-mailom, sms alebo telefonicky.

Ak kupujúci nevykoná dodatočnú autorizáciu ateda neposkytne predávajúcemu potrebnú súčinnosť v lehote a spôsobom určeným predávajúcim, márnym uplynutím tejto lehoty sa objednávka ( pred jej akceptáciou ) alebo kúpna zmluva ( po akceptácii ) zrušuje od počiatku.

2.8. Vady objednávky

Ak predávajúci pred alebo po uzatvorení zmluvy zistí tlačovú, systémovú, ľudskú, dodávateľskú alebo inú vadu tovaru, jeho ceny, dostupnosti, množstva alebo možností jeho dodania, ako aj v prípade vypredania zásob, nedostupnosti tovaru alebo ak nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v dohodnutej lehote alebo v cene uvedenej v internetovom obchode alebo z dôvodov vyššej moci, o tejto skutočnosti bude bez zbytočného odkladu preukázateľným spôsobom informovať kupujúceho.
Predávajúci i kupujúci je v ktoromkoľvek z týchto mimoriadnych prípadov oprávnený pred uzatvorením zmluvy svoju objednávku odvolať/zrušiť (kupujúci), resp. ju odmietnuť (predávajúci).

Ak nastane takáto mimoriadna okolnosť po uzatvorení zmluvy, predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy do okamihu dodania tovaru kupujúcemu. Kupujúci je taktiež v uvedenom prípade výskytu tejto mimoriadnej oznámenej okolnosti oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v súlade s OP a právnymi predpismi. Ak kupujúci už zaplatil kúpnu cenu, táto mu bude vrátená v súlade s právnymi predpismi a OP.

2.9. Odstúpenie od zmluvy.

Predávajúci je oprávnený jednostranne odstúpiť od zmluvy a/alebo nevydať tovar kupujúcemu aj v prípade ak zistí, že mu v komunikácii boli uvedené alebo poskytnuté nesprávne, neúplné alebo nepravdivé údaje ohľadne kupujúceho, osoby preberajúcej tovar alebo ak hrozí, že v dôsledku správania osoby, s ktorou predávajúci komunikoval môže dôjsť k vzniku škody na strane predávajúceho ( napr. podvodné konanie ).

Kupujúci je oprávnený jednostranne odstúpiť od zmluvy v období od uzatvorenia zmluvy až do doručenia tovaru.

Možnosti odstúpenia kupujúceho po prevzatí tovaru sú uvedené vo OP a v právnych predpisoch.
Prílohou OP je aj Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy, ako aj Vzorový formulár pre spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy.

Tieto dokumenty si kupujúci môže stiahnuť z https://dominashop.sk/odstupenie-od-zmluvy 

Predávajúci týmto spôsobom pri uzavretí zmluvy poskytuje spotrebiteľovi Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy a Vzorový formulár na odstúpenie kupujúceho (spotrebiteľa) od zmluvy pri dodaní tovaru.

Kupujúci ani predávajúci nie je oprávnený postúpiť pohľadávku zo vzájomných vzťahov na tretiu osobu.

Pred odoslaním objednávky je kupujúci oprávnený za účelom uzatvorenia zmluvy, zistenia alebo opravy technických chýb vykonať úkony a použiť technické prostriedky popísané v týchto OP.

3. Kúpna cena a platobné podmienky

Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu za tovar kúpnu cenu a cenu prepravy podľa predávajúcim akceptovanej objednávky ( uzatvorenej zmluvy ). Pri tvorbe objednávky podľa navigačných inštrukcií sa cena dopravy, resp. doručenia, ako aj cena za spôsob úhrady uvádza ako samostatná položka a na konci objednávky ako sumárna cena, cena za dopravu je súčasťou celkovej ceny objednávky.

Všetky ceny na nákupnom portáli www.dominashop.sk sa uvádzajú ako konečné ceny , ak a pri tovare výslovne neuvádza, že cena je bez DPH. Predávajúci nie je v čase platnosti a účinnosti týchto OP platcom DPH.

V kúpnej cene tovaru nie sú zahrnuté poplatky bánk za vykonanie úhrady kúpnej ceny, náklady na prepravu tovaru, náklady dobierky, náklady doručovania zakúpeného tovaru podľa článku 4. OP, náklady na použitie elektronických prostriedkov na komunikáciu. Tieto poplatky a náklady je povinný zaplatiť kupujúci, ak ďalej nie je uvedené inak.

Pri platbe zo zahraničia je kupujúci ako príkazca platby povinný znášať poplatky ( vrátane konverzných poplatkov) svojej banky a ostatné poplatky, najmä korešpondenčných bánk a banky príjemcu.

3.1. Zmeny cien tovaru

Ceny tovarov, uvedené pri grafickom, resp. inom vyobrazení tovaru podliehajú aktualizácii predávajúcim.

Cena uvedená pri tovare sa môže zmeniť z dôvodov zjavnej tlačovej či inej chyby týkajúcej sa ceny tovaru zistenej v systéme predávajúceho alebo zverejnenej na nákupnom portáli pri tovare. Kupujúci i predávajúci je oprávnený zrušiť objednávku, resp. odstúpiť od kúpnej zmluvy ( do okamihu prevzatia tovaru ) ak je kupujúcemu oznámená zmena kúpnej ceny niektorej položky v dôsledku zjavnej tlačovej či inej chyby týkajúcej sa ceny tovaru.

Kupujúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť vprípade, ak dôjde kzmene ceny po akceptácii objednávky.
Cena tovaru sa môže meniť aj v závislosti od poskytnutia zliav predávajúcim, napríklad vo forme zľavového kódu.

3.2. Úhrada kúpnej ceny tovaru.

Spôsob zaplatenia kúpnej ceny, nákladov dopravy tovaru je uvedený v objednávke s vyčíslením nákladov súvisiacich s dopravou tovaru, prípadným balným, resp. inými nákladmi tak, ako je to uvedené pri konkrétnom tovare.

Spôsob platenia volí kupujúci v procese objednávania tovaru na nákupnom portáli podľa navigačných pokynov, pričom iný spôsob úhrady ceny tovaru, ako je povolený v rámci navigačných pokynov nie je možný.

Kupujúci, ak nie je na nákupnom portáli uvedené inak je oprávnený kúpnu cenu zaplatiť:
 1. a)  hotovostne pri prevzatí tovaru ( dobierka ) – kúpna cena a náklady dobierky i prepravy tovaru sú uvedené v nákupnom košíku v procese objednávania tovaru,
  b)  hotovostne vkladom na účet predávajúceho – kúpna cena a náklady dopravy tovaru sú uvedené v nákupnom košíku pri objednávaní tovaru,
  c)  bezhotovostne úhradou v prospech účtu predávajúceho v momente vytvárania objednávky alebo po akceptácii objednávky – kúpna cena a náklady prepravy tovaru sú uvedené v nákupnom košíku pri objednávaní tovaru
  d)  prostredníctvom platobných systémov, uvedených na stránke podľa aktuálnej ponuky platobných systémov, uvedených na stránke www.dominashop.sk pri procese tvorby objednávky
Pri platení je ako variabilný symbol nutné uviesť číslo objednávky kupujúceho. Kupujúcim nesprávne uvedený variabilný symbol pri platbe má za následok nesprávne zúčtovanie kúpnej ceny a kupujúci nesie všetky riziká s tým spojené a kupujúci je v omeškaní s plnením povinnosti zaplatiť.
Kúpna cena sa považuje za uhradenú dňom jej pripísania na účet predávajúceho.

3.3. Splatnosť kúpnej ceny:

Kupujúci uhrádza dohodnutú cenu tovaru vrátane ostatných súvisiacich nákladov a nákladov na dopravu uvedených v sumárnej cene:
a) pri zvolení bezhotovostnej platby a platby prostredníctvom platobných systémov (napr. ComGate) alebo hotovostnej platbe vkladom na účet predávajúceho, pričom kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu najneskôr do 3 dní odo dňa uzatvorenia zmluvy a pred prevzatím tovaru spôsobom podľa čl. 3. OP; kupujúci je však oprávnený zaplatiť už pri vystavení a odoslaní objednávky predávajúcemu ( ak to systém umožňuje) s tým, že platba je vnímaná ako preddavok na kúpnu cenu a nákladov dopravy tovaru, avšak kupujúcemu sa odporúča, aby platil až po akceptácii objednávky predávajúcim ( uzatvorení zmluvy )
b) pri hotovostnej úhrade pri doručení tovaru na dobierku, pričom v tomto prípade je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu a náklady dopravy najneskôr pri doručení tovaru kupujúcemu.

Informácia o cene za dobierku pre doručovanie prostredníctvom Slovenskej pošta a cene za dobierku pre doručovanie prostredníctvom kuriérskej služby je uvedená na web stránke.

Poplatky bánk za vykonanie úhrady kúpnej ceny a nákladov dopravy kupujúcim sa riadia zmluvou medzi kupujúcim a bankou kupujúceho.

Informácie o nákladoch prepravy tovaru aostatných súvisiacich nákladoch sú jednoznačne uvedené v procese objednávania tovaru a závisia od výberu dopravcu/doručovacej služby/spôsobu doručenia a spôsobu úhrady. Kupujúci berie na vedomie, že v individuálnych prípadoch, v závislosti od zvoleného spôsobu platby môže byť spoplatnený aj samotný spôsob úhrady.

Náklady na použitie elektronických prostriedkov komunikácie sa riadia zmluvou medzi kupujúcim a jeho poskytovateľom internetového pripojenia, prípadne jeho poskytovateľom služieb elektronickej komunikácie.

Predávajúci je povinný vystaviť a doručiť faktúru kupujúcemu v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi v SR. Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s tým, aby faktúra bola poslaná spolu s tovarom alebo sprístupnená kupujúcemu elektronickou formou. Faktúra odosielaná spolu s tovarom a je zároveň aj dodacím a záručným listom, ak nie je doručovaný osobitný záručný list.

3.4. Vrátenie kúpnej ceny.

Pri odstúpení od uzatvorenej zmluvy sa postupuje v súlade s právnymi predpismi a týmito obchodnými podmienkami.

Ak bola kúpna cena zaplatená pred uzatvorením zmluvy ( ak to systém umožňuje ) a zmluva nie je uzatvorená ani do 15 dní od doručenia objednávky kupujúceho, kúpna cena bude vrátená kupujúcemu najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia objednávky kupujúceho alebo do 14 dní odo dňa od odmietnutia objednávky alebo odvolania objednávky, a to podľa toho, ktorý z týchto dátumov nastane skôr.

Vrátenie kúpnej ceny sa vykoná na ten účet, z ktorého bola platba prijatá, resp. iným spôsobom na základe dohody strán.

Pred vrátením zaplatenej ceny je v prípade pochybností predávajúci oprávnený od kupujúceho požadovať preukázanie skutočnosti, že je majiteľom účtu a/alebo oprávnenosti prijatia finančných prostriedkov.

Ak je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu a tovar bol už doručovaný kupujúcemu, predávajúci vráti kupujúcemu kúpnu cenu po vrátení tovaru predávajúcemu za predpokladu, že bol tovar doručený späť v stave, v akom bol dodaný, bez známok poškodenia alebo znehodnotenia. Vopačnom prípade je predávajúci oprávnený pozastaviť vrátenie kúpnej ceny abez zbytočného odkladu informovať kupujúceho o tejto skutočnosti, vrátane rozsahu prípadného poškodenia tovaru. Kúpna cena sa nevracia v prípade, ak bol spätne vrátený tovar poškodený a jeho ďalší predaj nie je možný.

4. Dodanie tovaru, dodacie podmienky a náklady na dodanie tovaru.

Predávajúci dodá tovar kupujúcemu v lehote 14 dní odo dňa kedy bola medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená zmluva postupom podľa týchto OP.

Predávajúci dodá tovar kupujúcemu na adresu ním uvedenú pri vystavení objednávky
( výlučne na území krajín v Európskej únii ) a spravidla osobe, ktorá je uvedená ako kupujúci: Kupujúci môže požiadať odoručenie tovaru na inú adresu, prípadne
o doručenie faktúry na inú adresu, ak tieto informácie uvedie v objednávke.

Objednávka doručená predávajúcemu do 15:30 (doručovanie prostredníctvom slovenskej pošty) a do 14:30 (doručovanie prostredníctvom kuriérskej služby) hodiny počas pracovných dní sa spravidla expeduje v ten istý deň.

Kupujúci berie na vedomie, že doba dodania tovaru sa môže predĺžiť z dôvodu nedostupnosti dopravných služieb vkonkrétny deň (sviatky, dni pracovného pokoja atď.).

Dodanie alebo vydanie tovaru inej osobe ako kupujúcemu nie je možné bez osobitného vopred daného písomného súhlasu predávajúceho a predávajúcim požadovaných dokumentov. Z tohto dôvodu je nevyhnutné, aby kupujúci uviedol správne svoje identifikačné údaje pri objednávaní tovaru a údaje pre dodanie tovaru.

Dodanie tovaru mimo územia EÚ alebo inej osobe bez oprávnenia k prijatiu tovaru nie je možné, ak túto možnosť predávajúci výslovne neuvedie na nákupnom portáli www.dominashop.sk .

Doručovateľ tovaru je oprávnený u preberajúcej osoby vhodnými prostriedkami vykonať zistenie a overenie či táto osoba je kupujúcim a či je oprávnená prevziať tovar. Ak to okolnosti vyžadujú, predávajúci a kupujúci sa môžu dohodnúť na predĺžení dodacej lehoty, alebo na náhradnom plnení v rovnakej kvalite a cene.

Cena prepravných služieb v rámci jednotlivých krajín je uvedená na web stránke pri nákupe tovaru.

Cena dopravy môže byť upravená v závislosti na objemu objednávky, ako aj vzávislosti od aktuálnych cien prepravcov; predávajúci vždy informuje kupujúceho o zmene a aktuálnej cene za konkrétny druh dopravy.

Vydanie tovaru kupujúcemu je možné len ak je zaplatená kúpna cena a cena prepravy za dodávaný tovar. V opačnom prípade je predávajúci, resp. dopravca/doručovateľ oprávnený nevydať tovar a predávajúci nie je v omeškaní s dodaním tovaru.

Kupujúci je povinný od prepravcu/doručovateľa riadne prevziať tovar v rozsahu predávajúcim akceptovanej objednávky. Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru až po zaplatení kúpnej ceny tovaru, ceny prepravy a následnom prevzatí tovaru.

Spôsob dodania tovaru volí kupujúci na nákupnom portáli, a to v procese objednávania tovaru z predávajúcim ponúkaných možností.

V určitých prípadoch je predávajúci oprávnený pozmeniť kupujúcim vybraný spôsob prepravy tovaru na iný ponúkaný spôsob prepravy pred akceptáciou objednávky, pričom prípadné zmeny ceny dopravy znáša Kupujúci.

V tomto prípade bude kupujúci o tejto skutočnosti písomne informovaný, bude mu navrhnutá zmena objednávky, podmienok zmluvy podľa čl. 2 OP a bude informovaný o zmene nákladov na dopravu. Zmena nákladov dopravy v dôsledku zmeny spôsobu prepravy nebude v neprospech kupujúceho.

Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený dodať tovar aj viacerými samostatnými dodávkami s tým, že aj pre takéto samostatné dodania tovaru platí cena prepravy ako pri akceptácii objednávky ( t.j. viac prepráv je účtovaných len za cenu jednej prepravy ).

Predávajúci, prepravná spoločnosť alebo zásielková služba je oprávnená avizovať dodávku tovaru kupujúcemu e-mailom, SMS správou alebo inou vhodnou formou ( napr. telefonicky ). Kupujúci súhlasí s tým, aby predávajúci poskytol tieto údaje kupujúceho prepravnej/špedičnej spoločnosti alebo doručovateľovi.

Kupujúci je povinný byť zastihnuteľný na ním uvedenej adrese v čase oznámeného dodania tovaru.
Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný bez vyzvania preukázať dopravcovi svoju totožnosť prostredníctvom platných dokladov totožnosti ( občiansky preukaz alebo iný relevantný doklad). Z týchto dokladov musí byť zrejmá totožnosť kupujúceho a oprávnenie k prevzatiu tovaru. V opačnom prípade nemusí byť tovar odovzdaný zo strany predávajúceho/prepravcu.

Ak kupujúci neoprávnene odmietne prevziať tovar alebo ho opakovane neoprávnene neprevezme, je predávajúci oprávnený si voči nemu uplatniť všetky náklady, ktoré mu v tejto súvislosti vznikli. V prípade, ak by došlo k vráteniu ceny, predávajúci je oprávnený jednostranne si započítať náklady, ktoré mu v súvislosti s opakovaným doručovaním, resp. neprevzatím tovaru vznikli.

Predávajúci je oprávnený jednostranne a podľa vlastného uváženia interne určiť hodnotu objednávky, pri ktorej kupujúci už neplatí cenu prepravy tovaru. Takéto určenie je zobrazované buď všeobecne, t.j. platí pre všetky druhy tovarov, alebo v rámci časovo vymedzenej, krátkodobej akcie alebo sa zobrazuje priamo pri konkrétnom druhu tovaru, pričom zvýhodnenie sa môže odvodzovať od hodnoty objednávky, počtu objednávaných kusov tovaru alebo iných skutočností, uvedených na nákupnom portáli predávajúceho.

Predávajúci je oprávnený jednostranne bez nutnosti uvádzania dôvodov zmeny v týchto OP meniť a upravovať hodnotu objednávky (uzatvorenej zmluvy), pri ktorej kupujúci neplatí cenu prepravy. Na uzatvorené zmluvy táto zmena nemá vplyv.

Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný odkontrolovať neporušenosť obalu a kompletnosť dodávky, najmä počet transportných balení ( balíkov/zásielok ). V prípade akýchkoľvek zjavných vád zistených v súvislosti s prepravou a tovarom je kupujúci povinný tieto bezodkladne, oznámiť dopravcovi i predávajúcemu a z dôvodu zjavného poškodenia je oprávnený zásielku neprevziať, vopačnom prípade je vylúčená zodpovednosť prepravcu za škodu.

Kupujúci je povinný na prepravnom dokumente vyznačiť všetky zjavné poškodenia zásielky a porušenosť obalu. Ak je transportné balenie označené originálnym spôsobom slogom predávajúceho, ktoré je poškodené alebo je viditeľné, resp. zistené iné narušenie obalu balenia či zásielky, resp. je zjavné neoprávnené otvorenie zásielky, je kupujúci povinný zásielku od prepravcu/doručovateľa neprevziať.

Podpisom preberacieho protokolu kupujúci potvrdzuje, že zásielka bola prevzatá neporušená. Ak kupujúci nevznesie námietky k nedoručeniu tovaru a nedoručeniu dokladov dodávaných s tovarom v lehote 12 hodín od dodania tovaru, na základe potvrdených dodacích a prepravných listov sa predpokladá , že tovar bol kupujúcemu dodaný riadne, ak sa dôkazne nepreukáže opak.

Poškodenie tovaru oznámi kupujúci predávajúcemu formou e-mailu alebo iným vhodným spôsobom na adresu info@dominashop.sk, pričom do názvu mailu uvedie „Poškodenie tovaru“ z dôvodu rýchlej spätnej väzby predávajúceho a v rámci oznámenia je kupujúci povinný uviesť číslo objednávky a deň zistenia vád.

Na dodatočné nahlásenie mechanických poškodení zistiteľných pri prevzatí tovaru nie je možné brať ohľad a tieto nebudú uznané.

Predávajúci bude bezodkladne informovať kupujúceho o nemožnosti dodania tovaru, ako aj v prípadoch vyššej moci alebo dôvodoch, za ktoré predávajúci alebo dopravca/doručovateľ nezodpovedá. V tomto prípade predávajúci ponúkne alebo poskytne kupujúcemu (spotrebiteľovi) náhradné plnenie a postupuje podľa OP a právnych predpisov.

5. Záruka, reklamačné podmienky a reklamačný poriadok

Ustanovenia tohto článku sa nevzťahujú na kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľ a nakupuje tovar za účelom podnikania a nie za účelom osobnej spotreby fyzických osôb; zodpovednosť za vady tovaru sa v tomto prípade riadi ustanoveniami §422 a nasl. Obchodného zákonníka.

Predávajúci vybavuje spotrebiteľské reklamácie v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 250/2007 Z.z. v platnom znení, Občianskym zákonníkom SR a platnými právnymi predpismi.

5.1. Podmienky záruky tovaru

Pri všetkých tovaroch kupovaných na základe občianskoprávnych vzťahov je záručná doba v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky štandardne 24 mesiacov, ak právne predpisy SR neustanovujú kratšiu dobu pre určité druhy tovaru, resp. ak inú záručnú dobu neurčuje výrobca. Záručná doba je spravidla uvedená pri tovare a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu spotrebiteľovi za vady tovaru podľa § 623 a 623 Občianskeho zákonníka.

Trvanie záručnej doby vyplýva z právnych predpisov Slovenskej republiky. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.

Záruka sa nevzťahuje na vady a poškodenia vzniknuté v súvislosti s bežným opotrebením, konaním kupujúceho alebo tretej osoby po prevzatí tovaru kupujúcim, neodborným, nešetrným zaobchádzaním, nadmernou záťažou, mechanickým poškodením alebo opotrebovaním, použitím tovaru v rozpore s jeho návodom alebo účelom použitia alebo nedodržaním pravidiel používania, údržby alebo skladovania, pri živelných katastrofách, neodbornou alebo nesprávnou montážou či inštaláciou alebo uskladnením.

Kupujúcemu zaniká záruka aj v prípade sa na tovare vykonali technické, funkčné alebo iné zmeny a zásahy.

5.1. Mechanizmus a podmienky reklamácie tovaru.

5.6. Kupujúci môže uplatniť reklamáciu tovaru, kúpeného podľa týchto OP od prevádzkovateľa nákupného portálu www.dominashop.sk, ktorou je obchodná spoločnosť KRÓL Shops s.r.o. so sídlom Benadova 19, 040 22 Košice, Slovenská republika, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I. , Oddiel: Sro, Vložka číslo: 36274/V, IČO: 47 902 388, DIČ: 2024 133 837, konajúca prostredníctvom: Dominika Božena Król, konateľ spoločnosti.

Kupujúci je oprávnený za účelom iniciovania procesu reklamácie tovaru kontaktovať prevádzkovateľa na mailovej adrese info@dominashop.sk alebo telefonicky na telefónnom čísle : 00421 910 109 739

K reklamovanému tovaru priloží kupujúci čitateľný originál alebo kópiu dokladu o kúpe tovaru a podrobne uvedie popis vady a spôsob akým sa vada navonok prejavuje. Tovar má byť doručený v čistom stave a s príslušenstvom dodávaným s tovarom.

Predávajúci pri uplatnení reklamácie vydá spotrebiteľovi potvrdenie. Posúdenie reklamácie bez predloženia tovaru alebo bez predloženia kópie dokladu o kúpe nie je možné.

Predávajúci vybavuje spotrebiteľské reklamácie v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 250/2007 Z. z. v platnom znení, Občianskym zákonníkom SR a platnými právnymi predpismi.

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť.

Kupujúci je povinný pri vrátení tovaru tento odoslať na prepravu s rovnakým zabezpečením, ako mu bol tovar doručený a je povinný vykonať také opatrenia, aby nedošlo k jeho poškodeniu pri samotnej preprave, v opačnom prípade nemusí byť reklamácia, resp. vrátenie tovaru uznané.

Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci, ktorú je možné uplatniť so súhlasom kupujúceho aj vo forme poskytnutej zľavy na nákup predávajúcim, napríklad vo forme zľavového kódu.

Predávajúci vydá doklad o vybavení reklamácie najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie v súlade so zákonom o ochrane spotrebiteľa a právnymi predpismi. Kupujúci berie na vedomie a súhlasí, že doklad o uplatnení reklamácie a vybavení reklamácie bude doručený kupujúcemu v súlade s právnymi predpismi. Pri ukončení reklamačného konania, ako aj na základe výzvy predávajúceho je kupujúci povinný v lehote 15 dní si prevziať od predávajúceho reklamovaný tovar, ak reklamácia bola vybavená formoum opravy, zľavy, výmenou tovaru ( nový tovar ) alebo zamietnutím reklamácie. Sťažnosti a podnety spotrebiteľov je možné adresovať na adresu sídla predávajúceho.

Ak si kupujúci neprevezme vec ani do 30 dní po vybavení reklamácie alebo do 30 dní od dňa opakovaného doručovania tovaru kupujúcemu alebo si ho neprevezme v rovnakej lehote od odoslania výzvy predávajúceho po ukončení reklamačného konania na kontaktnú adresu poskytnutú kupujúcim, predávajúci je v súlade s právnymi predpismi oprávnený požadovať od kupujúceho plnenie vo výške 0,20€ za každý deň uskladnenia.

Kupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@dominashop.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z. z. ARS subjektmi sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z.

Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je dostupný TU.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online
na https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK .

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

Spotrebiteľ je povinný sa najskôr obrátiť na predávajúceho (odsek 5.1) a až následne sa obrátiť na subjekty ARS.

Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť.

Erotický tovar je v závislosti od jeho druhu považovaný za tovar tzv. intímneho charakteru a jeho reklamácia vo forme vrátenia či výmeny nemusí byť z hygienických dôvodov možná, a to hlavne v prípade, že nie je možné identifikovať, či nebola pomôcka použitá priamo na intímnych partiách.

Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, resp. vrátiť tovar v prípade, ak je tento uzavretý v ochrannom obale, slúžiaceho na ochranu zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.

Predávajúci vzhľadom na vyššie uvedené oznámi Kupujúcemu výsledok reklamačného konania po posúdení stavu a charakteru tovaru, ktorý zamýšľa Kupujúci reklamovať.

6. Vrátenie tovaru - odstúpenie od zmluvy

6.1. Poučenie o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy a o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy.

Kupujúci spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď kupujúci spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme tovar. Ak sa tovary dodávajú oddelene, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď kupujúci spotrebiteľ alebo ním určená osoba s výnimkou dopravcu prevezme tovar, ktorý bol dodaný ako posledný.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy má kupujúci povinnosť jednoznačne informovať predávajúceho o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou ) na adrese KRÓL Shops s.r.o. , so sídlom Benadova 19, 040 22 Košice, Slovenská republika.

Na tento účel môže kupujúci spotrebiteľ použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je neoddeliteľnou prílohou týchto obchodných podmienok a je zároveň sprístupnený na nákupnom portáli www.dominashop.sk

Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa.

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak kupujúci spotrebiteľ zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

Bližšie podmienky sú upravené v zákone č. 102/2014 Z.z. .
Po odstúpení od zmluvy predávajúci vráti kupujúcemu spotrebiteľovi všetky platby, ktoré je predávajúci povinný vrátiť podľa právnych predpisov. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak si kupujúci spotrebiteľ zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý predávajúci ponúka.

Platby predávajúci vráti kupujúcemu spotrebiteľovi bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď mu bude doručené oznámenie kupujúceho spotrebiteľa o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký bol použitý pri pôvodnej platbe kupujúcim spotrebiteľom ( ak nebude osobitne dohodnuté inak, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov). Platba za zakúpený tovar bude uhradená kupujúcemu spotrebiteľovi až po doručení vráteného tovaru späť na adresu sídla predávajúceho. Vprípade primárnej platby dobierkou odosiela predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu prostredníctvom bankového spojenia kupujúceho, ktoré je kupujúci povinný predávajúcemu oznámiť.

Kupujúci sa môže rozhodnúť, že uplatní hodnotu platby, ktorá sa má vrátiť na realizáciu novej objednávky.

Tovar musí byť doručený späť na adresu KRÓL Shops s.r.o. , so sídlom Benadova 19, 040 22 Košice najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy.

Lehota sa považuje za zachovanú, ak bude tovar odoslaný späť pred uplynutím 14- dňovej lehoty. Priame náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci spotrebiteľ, pri zmluve na diaľku aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

Kupujúci spotrebiteľ zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru. Kupujúci spotrebiteľ stráca právo odstúpiť od zmluvy ak je tovar poškodený, zničený, používaný nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

Tovar musí byť vrátený nepoškodený, nepoužívaný, bez známok opotrebenia a v pôvodnom obale. Predávajúci vrátený tovar prekontroluje a preskúša. Pokiaľ bol tovar vrátený kupujúcemu nepoškodený a neopotrebovaný, vráti predávajúci kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu tovaru v súlade s OP a právnymi predpismi. Na základe tejto dohody sa kúpna cena vráti bankovým prevodom na pôvodný účet kupujúceho spotrebiteľa, ak sa strany nedohodnú inak.

V prípade vrátenia poškodeného, používaného alebo opotrebovaného tovaru alebo tovaru bez sprievodných dokladov a príslušenstva je predávajúci oprávnený uplatniť si voči kupujúcemu náhradu škody, resp. iné zákonné nároky, ktoré je oprávnený započítať si oproti pohľadávke na vrátenie kúpnej ceny ( s výnimkou tovaru vráteného z dôvodu preukázaných záručných vád ).

Pri porušení podmienok pre odstúpenie od zmluvy alebo riadneho vrátenia tovaru je predávajúci oprávnený uplatniť si u kupujúceho náhradu škodu, ktorá mu tým vznikla podľa príslušných právnych predpisov.

7. Záverečné ustanovenia

Predávajúci je oprávnený uschovať a archivovať vzájomnú dokumentáciu a zmluvu v elektronickej forme spolu s príslušnými Obchodnými podmienkami po dobu 5 rokov. Archivovaná zmluva nie je dostupná kupujúcemu. Zmluvy sa uzatvárajú spravidla v slovenskom jazyku, resp. vekvivalentnom preklade zmluvy uzatvorenej v slovenskom jazyku a podľa práva platného v SR. Kupujúci je oprávnený podstatné náležitosti zmluvy v elektronickej podobe reprodukovať v súlade s právnymi predpismi. Zmluva sa uzatvára na dobu do vysporiadania záväzkov strán zo zmluvy, resp. na dobu do okamihu jej zrušenia postupom podľa zmluvy, OP a právnych predpisov. Minimálna dĺžka trvania záväzkov kupujúceho spotrebiteľa zo zmluvy je určená právnymi predpismi SR, OP a zmluvou.

Pre doručovanie elektronických správ adresovaných kupujúcemu platí, že ak predávajúci neobdrží chybové hlásenie o nemožnosti doručenia správy ( e-mailu alebo SMS správa ) na poskytnutú e-mailovú adresu, resp. telef. číslo kupujúceho ( mobil ), považuje sa táto správa ( e-mail alebo SMS správa ) za doručenú na ďalší deň od jej odoslania, ak kogentné právne predpisy neustanovujú inak.

Pre doručovanie elektronických správ adresovaných predávajúcemu (e-mail) platí, že elektronická písomnosť sa považuje za nedoručenú do momentu, kým jej prijatie predávajúci nepotvrdí kupujúcemu spätnou e-mailovou správou. Zásielka sa považuje za doručenú aj v prípade, ak ju adresát odmietne prevziať, alebo aj v prípade, že si ju adresát vlastným zavinením alebo opomenutím neprevezme. V takom prípade sa považuje za doručenú uplynutím úložnej doby na pošte v trvaní podľa určenia odosielateľa a vrátením zásielky odosielateľovi, o čom musí odosielateľ preukázať nepoškodený dôkaz. Oznámenia doručované prostredníctvom doručovateľa – kuriérskej služby (najmä IN TIME, UPS) budú považované za doručené momentom prevzatia zmluvnou stranou. V prípade neúspešnosti doručenia kuriérskou službou sa bude považovať za moment doručenia tretí deň po vykonaní prvého pokusu o doručenie, pričom vykonanie pokusu o doručenie sa preukáže vyhlásením doručovateľa – kuriérskej služby. Je výlučným oprávnením predávajúceho rozhodnúť akou formou a v ktorých prípadoch touto formou bude komunikovať s kupujúcim (SMS alebo e-mail alebo iný vhodný spôsob).

Ak sa preukáže, že niektoré z ustanovení OP a/alebo zmluvy je neplatné alebo neúčinné, nemá takáto neplatnosť alebo neúčinnosť za následok neplatnosť alebo neúčinnosť ďalších ustanovení zmluvy / OP. V takomto prípade sa strany zaväzujú bezodkladne nahradiť takéto neplatné alebo neúčinné ustanovenie novým tak, aby bol zachovaný účel, sledovaný príslušným neplatným či neúčinným ustanovením v čase jeho prijatia, resp. uzatvorenia tejto zmluvy.

Nad činnosťou predávajúceho je oprávnený vykonávať dohľad Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Košiciach pre Košický kraj, Masarykova 10, 040 01 Košice.

Rozhodným hmotným a procesným právom (governing law) je právo Slovenskej republiky. Všetky spory, ktoré vzniknú z OP, zmluvy alebo v súvislosti s nimi, vrátane sporov z dodávok tovaru budú prejednávať a rozhodovať výlučne súdy v Slovenskej republike podľa práva SR.

Tieto obchodné podmienky sú platné a záväzné odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke predávajúceho a je možné do nich nahliadnuť aj v sídle predávajúceho. Predávajúci si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia ich rušiť, meniť, upravovať alebo nahrádzať novými s tým, že na uzatvorené zmluvy sa vzťahujú OP platné v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy.

Vykonaním registrácie, ako aj zaslaním objednávky a odkliknutím súhlasu so znením týchto podmienok na nákupnom portáli na www.dominashop.sk pri ukončení procesu objednávania kupujúci potvrdzuje, že mu boli poskytnuté informácie o práve kupujúceho odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h) zákona č. 102/2014 Z.z., že sa oboznámil a súhlasí s OP, reklamačným poriadkom (čl. 5 ), považujúc ich za súčasť zmluvného vzťahu.

Obchodné podmienky v tomto znení sú zverejnené a platné od 20.5.2021 a použijú sa na objednávky doručované cez nákupný portál od tohto dátumu.